HIV+ Lapsed fondi eesmärk

Ravimifirma GlaxoSmithKline Eesti OÜ (GSK) ja SA Eesti Lastefondi algatusel on loodud heategevuslik fond perede toetamiseks, kus kasvavad HIV-positiivsed lapsed.

Fondi eesmärk on abistada neid peresid, kus kasvab HIV-positiivne laps. Eestis on teadaolevalt 50 HIV-positiivset alaealist, kellest enamik on saanud viirusnakkuse emalt raseduse, sünnituse või imetamise ajal. Eesti on uute HIV nakkusjuhtude suhtarvult Euroopa Liidus kahjuks endiselt esimeste seas, mis viitab sellele, et teadlikkus HIV-st on inimeste seas vähene.

Eestis on HIV ravi ja ravimid patsientidele tasuta, kuid HIV nakkusega pered on siiski kahjuks väga haavatavad nii terviseprobleemide ja töövõimetuse kui ka partneri surma ja üksikvanema staatuse tõttu. Nii elab osa HIV-positiivseid lapsi toimetulekuraskustega peredes, kus tuntakse puudust nii igapäevaeluks vajalikest vahenditest kui ka tugiteenustest, näiteks psühholoogilisest nõustamisest.

Heade inimeste annetuste abiga soovime aidata kaasa sellele, et ükski laps ei tunneks ennast tõrjutuna seetõttu, et tal on HI-viirus.

Selgitame sotsiaaltöötajate abiga välja vähekindlustatud pered ja nende mured. Loodame kogutud annetustega katta perede individuaalsed vajadused, olgu see siis toetus kütteperioodil kommunaalkulude tasumisel, toidulaua mitmekesisemaks muutmisel, laste huvitegevuse arendamisel, õppevahendite ja riietuse soetamisel või ka näiteks tugiisiku leidmisel.

 

HIV-positiivsete laste toetusfond on kingitus Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks. Diagnoosile vaatamata peab iga laps Eestis tundma end ühiskonna täisväärtusliku liikmena.

 

ELF_HIV_logo_raamiga

              Eesti_100_CMYK

По инициативе фармацевтической компании GlaxoSmithKline Eesti OÜ (GSK) и ЦУ Eesti Lastefond создан благотворительный фонд поддержки семей, в которых растут ВИЧ-положительные дети.

Цель фонда – помочь тем семьям, где растет ВИЧ-положительный ребенок. В Эстонии насчитывается 50 несовершеннолетних носителей ВИЧ, большинство которых заразилось вирусом иммунодефицита человека от матери при беременности, во время родов или кормления. К сожалению, Эстония по-прежнему занимает одно из первых мест в Евросоюзе по относительному количеству новых случаев заражения ВИЧ, что указывает на низкую осведомленность людей об этой инфекции.

В Эстонии пациенты получают лечение и лекарства против ВИЧ бесплатно, но, к сожалению, семьи, в которых есть ВИЧ-инфицированные, могут быть очень уязвимы как в силу проблем со здоровьем и нетрудоспособности, так и из-за смерти партнера и статуса родителя-одиночки. Часть ВИЧ-положительных детей живет в малообеспеченных семьях, где испытывают недостаток как в средствах, необходимых для повседневной жизни, так и в помощи, например, психологических консультациях.

С помощью пожертвований, сделанных добрыми людьми, мы хотим посодействовать тому, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя отверженным из-за того, что у него ВИЧ-инфекция.

Малообеспеченные семьи и их проблемы мы выявляем при помощи социальных работников. Собранными пожертвованиями мы надеемся покрыть индивидуальные потребности семей, будь то дотации на оплату коммунальных расходов в отопительный сезон, внесение разнообразия в рацион, развитие детских хобби, приобретение учебных пособий и одежды или, например, оплату услуг личного помощника.

Фонд поддержки ВИЧ-положительных детей – это подарок к 100-летию Эстонской Республики. Каждый ребенок в Эстонии, невзирая на диагноз, должен чувствовать себя полноценным членом общества.