Toeta HIV-positiivseid lapsi!

Lapsepõlv peab kõikidel lastel olema naeru- ja rõõmurohke! Me saame muuta kõikide  HIV-positiivse diagnoosiga laste elu rõõmsamaks, kui teeme väikese annetuse.

_________________________________________________________________________

Детство каждого ребенка должно быть наполнено радостью и смехом! Сделав небольшое пожертвование, мы сможем изменить жизнь всех ВИЧ-положительных детей к лучшему.

HIV+ Lapsed annetuskontole on oodatud nii ühekordsed kui ka püsiannetused igas suuruses.

SEB  EE361010220259518223
Saaja: SA Eesti Lastefond
Selgitus: HIV+ Lapsed

Eesti Lastefond on tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas:

SA Eesti Lastefond on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja. Seega saavad nii juriidilised (allnimetatud piirmäärades) kui füüsilised isikud teha Eesti Lastefondile annetusi tulumaksuvabalt.

Äriühingute puhul:

Tulumaksuga ei maksustata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isikule kalendriaasta jooksul tehtud kingitusi ja annetusi kogusummas, mis ei ületa üht alljärgnevatest piirmääradest:
1) 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast;
2) 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.
Kalendriaastal tehtud lõikes 2 nimetatud kingitusi ja annetusi arvestab maksumaksja summeeritult. Nende kingituste ja annetuste maksuvaba aastasumma määramisel lähtub maksumaksja oma valikul vaid ühest samas lõikes nimetatud piirmäärast. (tulumaksuseadus § 49)

Eraisikute puhul:

Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isikule maksustamisperioodil tehtud dokumentaalselt tõendatud kingitused ja annetused (tulumaksuseadus § 27)

Eraisikute puhul on vajalik ära näidata annetaja isikukood, et saaksime maksuametile teada anda tulumaksu soodustuse kasutamisest nende isikute puhul. Annetussumma näidatakse ära eeltäidetud deklaratsioonil maksuametis.

 

На счет для помощи ВИЧ-положительным детям ожидаются как единоразовые, так и регулярные пожертвования любого размера.

SEB EE361010220259518223
Получатель: SA Eesti Lastefond
Пояснение: HIV+ Lapsed

Эстонский детский фонд включен в список организаций, обладающих льготой по уплате подоходного налога:

Целевое учреждение Eesti Lastefond внесено в список недоходных объединений и целевых учреждений, имеющих льготы по уплате подоходного налога. Поэтому как юридические (в упомянутых ниже предельных размерах), так и физические лица могут делать не облагаемые подоходным налогом пожертвования в пользу Эстонского детского фонда.

Для коммерческих объединений:

Подоходным налогом не облагаются подарки и пожертвования, сделанные в течение календарного года лицам, включенным в список, упомянутый в ч.  1 ст.  11, в совокупном объеме, не превышающем одну из указанных ниже предельных ставок:
1) 3% от суммы облагаемых персонифицированным социальным налогом выплат, осуществленных налогоплательщиком в течение того же календарного года;
2) 10% от рассчитанной согласно регулирующим бухучет правовым актам прибыли налогоплательщика за предыдущий хозяйственный год, завершившийся к 1  января календарного года.
Налогоплательщик осуществляет суммарный расчет упомянутых в ч.  2 подарков и пожертвований, сделанных в течение календарного года. При вычислении не облагаемой налогом годовой суммы этих подарков и пожертвований налогоплательщик исходит по своему выбору только из одной из предельных норм, указанных в той же части (Закон о подоходном налоге, ст.  49).

Для частных лиц:

Физическое лицо-резидент имеет право вычесть из дохода за налоговый период стоимость документально подтвержденных подарков и пожертвований, которые были сделаны за налоговый период лицам, внесенным в список, упомянутый в ч.  1 ст.  11 (Закон о подоходном налоге, ст.  27).

Частные лица должны указывать личный код жертвователя, чтобы мы могли сообщить в Налоговый департамент о применении в отношении этих лиц льготы по подоходному налогу. Сумма пожертвования отображается в предварительно заполненной декларации в Налоговом департаменте.